Polderblues.be

Leven, wonen en werken in het Waasland

Kasteel van den heer van Auweghem:
Dit kasteel ook gekend onder de benaming van "Hof te Walle" of "Kasteel van graaf de Bergeyck" is wel een van de mooiste bouwwerken van de gemeente. Het kasteel Cortewalle zou opgetrokken zijn door de Gentse families Vijd en Triest op een plaats die werd aangeduid als "te Walle".
De huidige naam Cortewalle zou dan een vereenvoudiging zijn van het Franse Cour te Walle.
Sanderus schrijft hier over:
Binnen de heerlijkheid van Bevere ziet men in een zeer vermaakelyken Oord het Kasteel toebehoorende aan de Baanderheer van Auweghem, uit het voortreffelyk Geslacht van Triest; en of schoon hy'er geenerlei gezag heeft, bezit hy'er echter verscheide Landeryen en vrye Adelyke nevens veele Leengoederen, welke van Kasteel van Beveren verheffen.


Van den Bogaerde schrijft:
Het kasteel Kortewalle; thans aan mevrouw de gravin de Bergeyk toebehoorende, zeer oud en uitgestrekt; het kwam toe aan het voortreffelijk geslacht van Triest. Het werd gebouwd in het water, uit veel schoone groote vertrekken zamengesteld en buitenwaards geheel in arduin bekleed, met eene opene plaats, in het midden schoone bruggen, waters, tuinen en hoevenieringen, en een gezigt met eene fraaije groene vlakte op den steenweg naar Antwerpen. Bij hetzelve liggen buitengewoon schoone dreven van onderscheide rijen groote buken boomen wier gelijken in schoonheid in ons land niet te vinden zijn; alles is aan dit kasteel zeer deftig.

 

Het kasteel moet vroeger zeer belangerijk geweest zijn, daar er een tekening voorzien was in het boek van Sanderus in het boek "Verheerlijkt Vlaandre". Veel geschiedkundige feiten zijn over het kasteel niet vermelden, wel is het vermaard om zijn belangerijke bezitters, die in de Belgische adel en op staatkundig gebied de hoogste rangen bekleden. Deze families zijn "Triest", "Goubau" en "de Bergeyck ".