Polderblues.be

Leven, wonen en werken in het WaaslandMelsele
Gaverland Brielstraat 39

 

Open hoeve, bereikbaar langs een aarden dreefje tussen twee graasweiden en bestaande uit woonhuis en stallen. De stal is vervangen door een recenter gebouw op dezelfde plaats.
We hebben hier een vierkant binnenhof bestaande uit losse bestanddelen. Woonhuis van 1644 (uitgebrokkelde gevelsteen), haaks op de straat ingeplant met voorgevel naar het oosten gericht. Verankerde baksteenbouw van één bouwlaag en zes traveeën onder zadeldak (riet, vervangen door golfplaten in oktober 1977) voorzien van een dakvenster schuin boven de deur.


Onregelmatig in het geveldak ingeplante beluikte en getraliede kruiskozijnen. Witgekalkte zandstenen vensteromlijstingen: kwartholle stijlen, geprofileerde tussen- en bovendorpels, gekoppelde ontlastingsboogjes tussen zandstenen aanzet- en sluitstenen. Het venster links van de deur is iets lager dan de overige.
Rondboogdeur in kwarthol geprofileerde zandstenen omlijsting met diamantkopimposten en sluitsteen en half bolkozijn als bovenlicht; bewaarde duimen van het vroegere halfdeurtje. Linkerzijgevel met muurvlechtingen, aangepaste en nieuw toegevoegde muuropeningen. Korfboogvormig zolderluik in vroegere, ruimere rechthoekige opening, tussen twee recentere rechthoekige vensters links klein getralied venster met behouden zandstenen onderdorpel, waterlijst en hoekstenen. Vierkant getralied recht venster in deels gedichte opening met behouden kopse strek.
Rondboogdeurtje met gekalkte omlijsting. Rechter zijgevel heeft vier kloosterkozijnen (één dichtgemetseld) en getralied keldervenster.
Het nederige deurtje, vlak naast het ongewoon laag geplaatste kruisvenster, waarvan het luik haast de deurstijl raakt, is bekroond met een eigenaardig, langwerpig, wit omkranst opperlicht. Vermelden we nog de asymetrische stand van het kapraam tegenover de deurpartij.
De deur heeft nog haar oude klopper en slotplaat. In de achterplaats was nog een oude open haard in gebruik.
Daar werd de zuivel bewerkt.
In de buitenmuur was nog een groot driehoekig gat, waar destijds de as door stak van de tredmolen voor het boteren. Het hele erf ligt op een afstand van de baan. de bewoning staat dwars op de richting van de weg. De schuur, met haar tweemaal opwelvend rieten dak, was de moeite om naar te kijken. Integenstelling met de meeste Waaslandse schuren, heeft zij gemetselde muren in plaats van houten- stijl- en berdwerk