Polderblues.be

Leven, wonen en werken in het WaaslandMelsele
  Brielstraat 39

 

De kapel van Gaverland is gebouwd in Gotische trant, waarin een wonderdadig beeld van O.L. Vrouw vereerd wordt en waar vroeger elke dag van het jaar, uit het Land van Waas en Zeeland, talrijke bedevaarders hulp en bijstand kwamen vragen of dank betuigen voor bewezen gunsten en weldaden.
Van den Bogaerde:
Er heeft op het grondgebied van Melsele een kapel gestaan, genaamd Gaverland Kapel, aan de H. Maria toegewijd, en door grote toeloop bezocht; zij was bijzonderlijk hare vermaardheid verschuldigd aan de doortrekking van Alexander Farn├ęse in de 16e eeuw, welke er met zijn leger voor was blijven staan, zich het hoofd ontbloot en ene korte aanspraak aan zijn soldaten had gedaan, hen vermanende met hem de bijstand van dit beeld in te roepen; deze kapel is tijdens de Franse omwentelingen in maart 1799 vernietigd, en het beeld wordt thans in de kerk van Melsele bewaard.

 

 


De Potter Broeckaert::
Een landbouwersgezin, met de naam Van den Bosch, woonachtig in de wijk Schaarbeek, alhier, ontdekte op zekere dag in de XVIe eeuw, onder het loof van een oude knoestige lindenboom, een beeldje van O.L. Vrouw met het kindje op de arm, en welk uitwendig niets merkwaardig opleverde, zwartkleurig was en nauwelijks de hoogte van 59 cm had.
De familie Van den Bosch waren zeer godvruchtige mensen, en namen het beeldeken mee, en plaatsten het in een kleine nis voor de muur van de kerk, rechttegenover de tegenwoordige pastorij, waar zij dachten dat het de volgende ochtend zou ontdekt worden door de pastoor en mogelijk een plaats in de kerk zou bekomen hebben.
Groot was hun verwondering toen zij, daags nadien weer over het Gaverland gingen, hetzelfde beeldje op de zelfde plaats aan de lindenboom, waar zij het gevonden hadden, aantroffen. Zij spraken over dit onverklaarbaar voorval aan vrienden en geburen, en weldra was gans de gemeente in beroering van dit zonderling voorval. De geestelijkheid van de parochie, daarover geraadpleegd, beval het Mariabeeldje in de kerk te plaatsen, doch de dag nadien was het weer aan de oude linde; tot driemaal toe, zegt de traditie, werd het op zijn eerste plaats teruggevonden. Van alle kanten kwam er volk om het beeldje te zien, er voor te bidden en te offeren, zodat het weldra nodig werd een kapel te bouwen dichtbij de linde, en waar zonder ophouden pelgrims naar toe stroomden.


Op welk tijdstip werd de eerste bidplaats opgericht? Zekerheid daaromtrent heeft men niet, doch vermoedelijk dagtekent zij van het einde der XVe eeuw, welk tijdstip overeenkomt met de oudheid van het beeld, hetwelk, inderdaad, hoewel niet fijn uitgewerkt, het kenmerk draagt van de aanvang der XVe eeuw. Daneel Braem beweert, dat de devotie tot O.L. Vrouw te Melsele begon in de maand Augustus 1639, maar het archief van het bisdom Gent rept reeds in 1631 van ene kapel op de heirweg, ter ere van O.L. Vrouw, waar de pastoor de christelijke leerling onderwees.
Deze kon, echter, niet de kapel van Gaverland zijn, daar deze niet op de heirweg staat.