Polderblues.be

Leven, wonen en werken in het Waasland     


Heel vroeger maakte de Putten deel uit van het Schelde-estuarium en bestond uit slikken en schorren, doorsneden met talrijke schorgeulen.
Dit grote slikken- en schorrengebied werd in het zuiden begrensd door een oude duinenketen (den hoge, het hoogland), die nu gesitueerd kan worden op de as Zwijndrecht, Melsele, Beveren, Vrasene, St. Gillis.
In de nabijheid van de Putten liep een grote schorgeul met een aantal kleinere vertakkingen, waaruit later na de inpoldering het huidige krekenpatroon zou ontstaan (ten ZW van Kieldrecht ligt hier als bekend restant : de kreek de Grote Geule).
Ter hoogte van de Putten werd het gebied reeds van voor het begin van onze tijdrekening ontveend door o.a. de Menapiërs. Het ontvenen, dat ook later verder gezet werd, veroorzaakte de grachten en greppels in de ondergrond van de Putten, een structuur die je, evenals de oorspronkelijke schorgeul, nog goed kan herkennen in de centrale weiden.
De veenlagen in de ondergrond zijn nog steeds de bron van de verzilting (het zoute karakter) van het kwelwater, dat aan de basis ligt van de voor Vlaanderen zeer bijzondere flora in dit gebied. Het gebied De Putten maakte in de middeleeuwen deel uit van de Oude Kieldrechtpolder. Van in de 12de of 13de eeuw, mogelijk zelfs vroeger, was het gebied integraal ingepolderd en bestond het grotendeels uit zgn. moeren, turfgebied.
Turf was de rijkdom van de streek en werd toen uitgevoerd (over het water) tot in Gent.


Het gebied van De Putten diende enkele jaren geleden als decor voor de gevierde serie terug naar Oosterdonk. Daarbij kwamen de Oud Arenbergstraat, de hoeve op nr. 111, de maalderij op nr. 98 en de Putten-plas uitgebreid in beeld.
Vermelden we ook dat deze serie op DVD uitgekomen is.


De Putten kunnen visueel omschre­ven worden als laag gelegen, zilten graslanden, doorsneden van talloze grachtjes. Het unieke karakter
van dit gebied is de licht zoute onder­grond, wat een uitzonderlijk hoeveelheid zeldzame planten- en vogelsoorten aantrekt.
Op het Gewestplan staat de Ziften Meersen echter ingekleurd als gefaseerd in te nemen zeehavengebied.
De Kieldrechtse Putten wordt door de Werkgroep Natuurreservaten Linkeroever-Waasland gekoesterd als de oogappel van de natuurgebieden in de Scheldepolders. Het is een 140 hectare groot gebied binnen de driehoek gevormd door het Doeldok, de Middenstraat en de Dijk van de
Oud-Arenbergpolder. De weiden werden al in de 17de eeuw gewonnen op de zee en liggen er nog steeds op dezelfde wijze bij als toen.
De natuurlijke rijkdom van deze grond is dan ook van onschatbare waarde. Bovendien zorgt de aanwezigheid van veenlagen voor de zeldzame, zoute ondergrond en de lage ligging van het gebied voor een uitzonderlijk waterrijke meersen. „Door de combinatie van dit oude cultuurlandschap en de zilten ondergrond krijg je een uitzonderlijk gevarieerd gebied met meer dan 200 zeer zeldzame plantensoorten, zoals platte rus, blauw kweldergras, melkkruid, zeeaster, veldgerst enz.,"


„Dit gebied is ook heel aantrekkelijk als broed-, overwinterings- of doortrekgebied van allerlei vogels. In 1998 werden er 65 verschillende vogelsoorten ontdekt, die hier kwamen om te broeden.
Gedurende de winter zijn de plas en de meersen het toevluchtsoord bij uitstek, omdat het water minder snel dichtvriest door haar zilt karakter.
In die periode strijken hier meer dan 8000 watervogels en ganzen neer, op zoek naar voedsel. Tijdens de voorjaars- en najaarstrek komen er talrijke vogels foerageren en rusten." Toch wordt er gevreesd dat dit mooie natuurlandschap plaats zal moeten ruimen voor de havenuitbreiding.
„Ondanks het feit dat De Putten in 1911 opgetekend stond als natuurgebied, werd het op het Gewestplan van 1979 ingekleurd als industrieterrein.
De laatste herziening van dit plan onderstreept dit nog eens. Men wil nu het verlies ervan compenseren door het noordwaarts weer op te bouwen.
Je kan geen 400 jaar geschiedenis en dat aparte zoute grondwater opnieuw creëren zoals het was. . Bovendien biedt De Putten een ruimere afstand tussen Kieldrecht en de haven. Zoals het nu opgetekend staat, trekken ze de haven door tot aan de Pillendijk waar al de eerste huizen staan."